Medezeggenschapsraad en Ouderschapsraad


Wat is een medezeggenschapsraad?

Meebeslissen en meepraten over het beleid van de school. Ouders en personeel kunnen hiervoor toetreden tot de medezeggenschapsraad (MR). Beide hebben het wettelijk recht om mee te praten over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een MR te hebben waarin zowel ouders als personeel zitting hebben.

Op dit moment kent de MR de volgende leden:
Sanne Booy - voorzitter
Media Ahmed
Jan Slager
Ilse Beeksma
Svante Schmidt (leerkracht)
Sanneke van der Veen (leerkracht)

Voor het jaarverslag van 2018-2019: Jaarverslag 2018-2019

Wat is een ouderraad?

In eerste instantie is de ouderraad er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest e.d. Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de ouderraad; wel wordt er feedback gegeven aan de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad heeft andersom ook recht op informatie om zijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De ouderraad heeft verder een adviserende functie naar de school (gevraagd of ongevraagd).

Op dit moment kent de OR de volgende leden:
Marjan de Jonge - voorzitter
Nelleke Slagter - penningmeester
Ingrid Benjamins
Dagmar Kuizenga
Jacqueline Strijker
Bianca Oldenbeuving
Mike van Puffelen
Adila Verveer (leerkracht)
Marja van der Sleen (leerkracht)